Mikulás-napi Facebook nyereményjáték adatvédelmi és játékszabályzat

A játék szervezője, szervezője és a nyereményjáték időtartama:

Az Öreghegyi Kézműves Hús Kft. (székhely: 2230. Gyömrő, Öreghegyi utca 2/a, cégjegyzékszám: 13 09 187582, a továbbiakban: „Szervező”) úgy határozott, hogy a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) meghatározott feltételekkel nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) szervez.

A nyereményjáték időtartama és jelen Szabályzat érvényessége: 2023.12.06-2023.12.13.

Részvételi feltételek:

A Játékban azok a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját facebook profillal (a továbbiakban: „facebook profil”) rendelkező, 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok vehetnek részt, akik elfogadják a közzétett Szabályzatot (a továbbiakban: „Játékos”).

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező e körben a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékig kizárja a felelősségét. A 2.1. pontban foglalt személyi és tárgyi részvételi feltételeknek megfelelő Játékos a következő módon tud pályázni, azaz a Játékra jelentkezni.

2023.12.06-2023.12.13. 23:59 között a Szervező Facebook csatornáján megjelenő Játék poszt alatti hozzászólásban válaszol a posztban feltett kérdésre tudomásul veszi a 7. pontban foglalt adatkezelési rendelkezéseket, valamint a jelen Szabályzatban írt valamennyi feltételt elfogadja (a továbbiakban együtt: Pályázat).

A játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai és egyéb közreműködői, illetve mindezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. A Játék időtartamát megelőzően és ezt követően feltöltött hozzászólások nem vesznek részt a Játékban.

A Játékosok a Facebook a profiljukon megjelenő profilnevük alapján kerülnek beazonosításra. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A Pályázatok alaki és tartalmi előírásoknak való megfelelőségét illetően a Szervező a véleményét beszerzi és ennek megfelelően dönt. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja a Játékból. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, Facebook profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizár.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

Előbbieket befolyásolhatja továbbá a Játékos által igénybe vett internet szolgáltatás minősége és gyorsasága és az általa használt eszköz teljesítménye. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Pályázatokat a Szabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csoportban vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással növeljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek és indokolás nélkül törlésre kerülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, közerkölcsöt, mások jogait vagy jogos érdekét (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) vagy egyéb módon jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményekért sem Szervező nem vállal felelősséget. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Szervező Facebook oldaláról eltávolítsa és a Játékost a Játékból kizárja.

A Játék időtartama: 2023.12.06-2023.12.13. 23:59 között Sorsolás: 2022.12.14.

Eredményhirdetés: 6.1. pont szerint. Eredményhirdetés formája: A játékos hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén az Facebook profil neve az eredményhirdetés során Facebook komment formájában a Szervező által nyilvánosságra hozatalra kerüljön.

Sorsolás: A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik a Szervező székhelyén a Szervező alkalmazottai közül kiválasztott, 3 fős sorsoló bizottság előtt. A Játék során a Szervező megbízásából a feltételeknek megfelelő Játékosok között 2022. december 12- e napján nyereményt sorsol. A sorsoláson 1 nyertes kerül kisorsolásra. Szervező pótnyertest nem sorsol, így amennyiben a nyeremény a kisorsolt nyertes számára nem adható át, a nyeremény nem kerül újból kisorsolásra. A nyeremény: Öreghegyi Kézműves Hús ajándékcsomag Nyertesek száma: 2 fő

Nyeremény: 2 db Öreghegyi Kézműves Hús ajándékcsomag, mely a 1171 Budapest, Zimonyi út 25. szám alatt átvehető 2023.12.31-ig (a továbbiakban: „Nyeremény”). A Nyeremény készpénzre nem váltható, a nyeremény azonban átvétel után átruházható másra. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt legfeljebb 1 (egy) db nyereményre jogosult.

Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása:

A Szervező a sorsolás eredményét a sorsolást követő 48 órán belül a Rajongói oldalon Facebook stories formájában közzéteszi, amelyet valamennyi Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul vesz. A Nyertessel a Szervező privát Facebook üzenetben (a továbbiakban: „Értesítés”) veszi fel a kapcsolatot és egyezteti a Nyeremény átvételének részleteit (az ünnepekre való tekintettel) legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül. A Nyertes a 6.1. pont szerinti Értesítést köteles legkésőbb az Értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül visszaigazolni a Szervező Facebook oldalának küldött Facebook privát üzenetben. Amennyiben a Nyertes az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. A Nyereményeket az előzetesen Facebook privát üzenetben egyeztetett az Öreghegyi Kézműves Hús üzletben személyesen lehet átvenni (meghatalmazást a Szervező nem fogad el). A Nyeremény átvételére a nyertes értesítésétől számított 60 naptári napon belül van lehetőség. A Nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervezőnek akkor áll módjában a nyereményt átadni, ha a kisorsolt nyertes azon Facebook profilján feltüntetett neve, amelyről játszott, megegyezik a bemutatott személyi igazolványon feltüntetett névvel, illetőleg más egyéb módon hitelt érdemlően igazolható, hogy a Pályázatban szereplő Facebook profilt a nyertes hozta létre és kezeli. Meghatalmazás nem elfogadható. A nyeremény – az 5.1. pontban rögzített kivétellel – át nem ruházható és tovább nem értékesíthető. A Nyeremény átadásához, azt megelőzően a Szervező által a nyertes Játékos részére kitöltésre átadott átadás-átvételi nyilatkozat valós adatokkal történő kitöltése szükséges. Az átadás-átvételi nyilatkozat a Nyereményjátékkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges a Szervező részére. Az átadás-átvételi dokumentumon szereplő adatok kezelésével kapcsolatos részletes feltételek a 8. pontban.

Adatvédelem, személyiségi jogok A Játékban történő részvétel: Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, azaz a Játékban való részvétellel a játékos hozzájárulását adja személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez. A kezelt adatok köre: Facebook profilon megjelenített adatok (így különösen a facebook/insta név, adott esetben név és a Játékos által megadott egyéb adatok). Nyertes Játékos esetén: név, születési hely és idő, állandó lakcím.

Az adatkezelés célja: A játékban való részvétel biztosítása, nyertesség esetén pedig a nyertes beazonosítása, a Játékossal való kapcsolattartás és nyertesség esetén a nyeremény átadásának lehetővé tétele, valamint a Nyertes nevének, insta nevének – kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatban – az eredményhirdetés során a Szervező Facebook oldalán Facebook stories bejegyzésben történő közzététele.

Az adatkezelés időtartama: a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Ptk. szerinti általános elévülési ideig, azaz 5 évig. A nyereményjátékban részt vett személyek listáját a Szervező a sorsolásról készült jegyzőkönyvvel együtt a Ptk. szerinti általános elévülési ideig, azaz 5 évig őrzi.

Átadás-átvételi dokumentumon kezelt adatok: Az adatkezelés jogalapja: Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A kezelt adatok köre: kizárólag nyertes Játékos esetén név, születési név, születési helye és ideje, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcíme, adóazonosító jele. Az adatkezelés célja: A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján az adózási kötelezettségek teljesítése céljából kezeli az adatokat. Nyertes Játékos ezen adatokat a nyeremény átvétele során az átadás-átvételi dokumentumon adja meg.

Az adatkezelés időtartama: 8 év Adatkezelés egyéb jellemzői: A Szervező a törvényben foglalt kötelező adattovábbítás esetét kivéve adatokat harmadik személy címzettek részére sem belföldön sem külföldre nem továbbít.

A Játékos, mint érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: A Játékos a Pályázattal a személyes adatai jelen szabályzatnak megfelelő kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és kérheti személyes adatainak törlését, azonban tudomásul veszi, hogy Szervező ezt a Pályázat visszavonásának tekintik, és ebben az esetben a nyereményjátékban való részvételre a továbbiakban a Játékos nem jogosult, továbbá a sorsolásban nem vesz részt. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a hozzájárulás visszavonását követően a Játékos személyes adatait törli. A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatokhoz hozzáférni, és a Szervezőtől tájékoztatást kapni arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy tájékoztatást kapni a Szervező által kezelt adatairól és az ezeket érintő lényeges információkról. A Játékos kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A Játékos kérheti, hogy a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha: a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig; az adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri; a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. A korlátozás időtartamában a Szervező és a tároláson kívül a korlátozással érintett személyes adatokon más adatkezelési műveletet nem végezhet. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelésével kapcsolatban minden, az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR), illetve a 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) meghatározott érintetti jog.

Vegyes rendelkezések: A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező kizárja a felelősségüket minden, a www.facebook.com weboldalt, a Szervező Facebook oldalát, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Szervező Facebook oldalát, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem az Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Látogass el

Hozzánk személyesen